Seura

Tietoa meistä

Kuopion Ratsastajat ry (KuoR) on perustettu vuonna 1947. Nykyään KuoR on yksi Suomen suurimmista ratsastusseuroista, johon kuuluu noin 400 jäsentä.

Kuopion Ratsastajat ry on Suomen Ratsastajainliiton alainen ratsastusseura, joka on profiloitunut voimakkaasti ratsastuskilpailuiden järjestämiseen Kuopion alueella. KuoRin hallinnoima Sorsasalon areena on ollut muun muassa esteratsastuksen Grand Prix -sarjan näyttämönä useina vuosina. Samalla kentällä ratsastetaan myös joka vuosi kisaviikonloppuja niin este- kuin kouluratsastuksessa. Kenttäratsastuksen kilpailuita KuoR on järjestänyt Tapsan tallilla Ranta-Toivalassa sekä Aron Tilan kanssa yhteistyössä Tervossa.

Lisäksi KuoR järjestää pienempiä kisoja Kuopion alueella sijaitsevilla muilla ratsastustalleilla ja KuoRin jäsenet kiertävät toimihenkilöinä muiden seurojen järjestämissä kilpailuissa ympäri Suomen.

Säännöt

Kuopion Ratsastajat ry 8.1.2016
____________________________________________________________

Yhdistyksen nimi on Kuopion Ratsastajat ry, sen kotipaikka on Kuopion kaupunki ja toiminta-alue Kuopio ympäristöineen.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ratsastusurheilua, hevosmiestaitoja, kohottaa jäsentensä ratsastustaitoa ja
-tietoutta sekä laajentaa ratsastusurheilun harrastajien piiriä.Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää kilpailuja ja kursseja, toimeenpanee keskustelu- ja opetustilaisuuksia sekä järjestää yhteisiä ratsastustilaisuuksia, joissa voidaan harjoittaa ravitsemustoimintaa.Yhdistys voi kuulua jäsenenä Suomen Ratsastajainliitto ry:een (Finlands Ryttarförbund rf ) sekä muihin kotimaisiin hevosurheilu- ja jalostusliittoihin. Yhdistys ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen ja liittojen sääntöjä, joiden jäsenenä yhdistys on.Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen hyvämaineinen henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja jonka hallitus hyväksyy jäseneksi. Alle 18-vuotiaat ovat juniorijäseniä, joista voidaan yhdistykseen muodostaa junioriosasto hallituksen määräämällä tavalla.

Hallitus on yhdistyslaissa mainituin edellytyksin oikeutettu erottamaan jäsenen yhdistyksestä. Yhdistyksen jäsen sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä, urheilun eettisiä periaatteita, kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin näitä sääntöjä, seuran tarkoitusta tai toimii vastoin urheilun eettisiä periaatteita.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:

Urheilulle vieraiden aineiden käyttö
– Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käydön edistäminen
– Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena
– Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin

Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
– Välivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu

Urheiluhuijaus
– Kilpailutilan tai -välineen manipulointi
– Tuloksista etukäteen sopiminen

Vedonlyönti
– Vedonlyönti omasta kilpailusta

Lahjonta
-Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi

Sukupuolinen häirintä seuratoiminnassa tai sen ulkopuolella

Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, mikäli seuran jäsenmaksua ei ole maksettu kahden kuukauden kuluessa maksun eräpäivästä lukien.Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, kannattavia ja kunniajäseniä.

Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään syyskokouksessa.

Kannattajajäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka suorittaa vuotuisena jäsenmaksuna vähintään 10-kertaisen vuosimaksun tai kertakaikkisena jäsenmaksunaan vähintään 30-kertaisen vuosimaksun.

Kunniajäseneksi voi yhdistys kokouksessa tekemällään päätöksellä kutsua toimintaansa ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä. Kunniajäseneltä ei kanneta jäsenmaksua. Yhdistyksen kokouksissa saa juniorijäsen käyttää puhe- mutta ei äänioikeutta, muilla jäsenillä on yhtäläinen äänioikeus.


Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä,
joista puolet eroaa vuosittain, ensi kerran arvan perusteella, sekä kaksi vuodeksi kerrallaan valittua varajäsentä. Lisäksi yhdistyksen kokouksen päätöksellä voidaan juniorijäsenelle myöntää läsnäolo- ja
puheoikeus hallituksen kokouksissa vuodeksi kerrallaan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin joku hallituksen jäsen sitä pyytää. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme varsinaista jäsentä tai varajäsentä on saapuvilla.
Äänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Kokouksessa on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja varmentaa
sihteeri.


Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. Sihteerin, rahastonhoitajan, sekä muut tarpeelliset virkailijat hallitus valitsee joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. Lisäksi hallitus voi valita erityisiä tehtäviä hoitamaan toimikuntia.Hallituksen tehtävänä on:
1) ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja edistämiseksi, pitää yhteyttä Suomen Ratsastajainliittoon sekä muihin keskusjärjestöihin, joihin yhdistys kuuluu
2) edustaa yhdistystä ulospäin, hankkia oikeuksia sekä esiintyä kantajana ja vastaajana,
3) kutsua kokoon yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä esiin tulevat asiat,
4) toimeenpanna yhdistyksen kokousten tekemät päätökset,
5) hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta,
6) hyväksyä yhdistyksen jäseniksi pyrkivät ja erottaa jäsen yhdistyksestä,
7) määrätä valiokuntien ja alaistensa toimikuntien jäsenet ja tehtävät, ellei yhdistyksen kokous ole niitä määrännyt,
9) hoitaa jäsenluetteloa ja koota jäsenmaksut,
10) laatia ehdotus yhdistyksen vuosikertomukseksi sekä toimintasuunnitelmaksi talousarvioehdotuksineen,
11) hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat


10§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.


11§
Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan yhdistyksen syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt.


12§
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen on oltava valmiina ja se on jätettävä tilintarkastajille vähintään 3 viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee tarkastaa yhdistyksen hallintoa sekä tilit, kassa, arvopaperit ja muu omaisuus sekä jättää hallitukselle yhdistykselle osoitettu tarkastuskertomus hyvissä ajoin ennen kokousta.


13§
Yhdistys kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodessa:
 kevätkokoukseen maalis-huhtikuussa ja
 syyskokoukseen marras-joulukuussa
Muita kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta vaatii kirjallisesti ilmoitetun asian
käsittelemistä varten.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta ilmoituksella Kuopion alueen päivälehdessä tai seuran nettisivuilla.

Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi, hän tekee siitä kirjallisen esityksen hallitukselle, syyskokoukselle tarkoitetussa asiassa lokakuun 15. päivään mennessä,
kevätkokoukselle tarkoitetussa asiassa helmikuun 15. päivään mennessä.


14§
Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat


Kevätkokouksessa:
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat,
2) todetaan, että kokous on sääntöjen mukaisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen,
3) päätetään kokouksessa käsiteltävistä asioista,
4) käsitellään ilmoitusasiat,
5) esitellään vuosikertomus,
6) esitellään tilit ja tilintarkastajien antama lausunto,
7) päätetään tili- ja vastuuvapaudesta,
8) päätetään muista hallituksen ja jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon näiden sääntöjen
13§:n ja yhdistyslain 24§:n määräykset.

Syyskokouksessa:
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat,
2) todetaan, että kokous on sääntöjen mukaisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen,
3) käsitellään ilmoitusasiat,
4) päätetään jäsenmaksun suuruudesta,
5) päätetään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioiden suuruudesta,
6) käsitellään toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten,
7) käsitellään talousarvioehdotus,
8) valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi,
9) valitaan kolme varsinaista jäsentä hallituksen erovuoroisten tilalle sekä kaksi varajäsentä
10) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan,
11) päätetään muista hallituksen ja jäsenten esittämistä asioista, ottaen huomioon näiden sääntöjen
13§:n ja yhdistyslain 24§:n määräykset.

Uuden hallituksen toiminta alkaa seuraavan vuoden tammikuun 1. päivästä.


15§
Yhdistyksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, joka on 
asianmukaisesti tarkastettava ja säilytettävä arkistossa.


16§
Äänestykset ja vaalit suoritetaan avoimena, mikäli joku ei vaadi suljettua äänestystä tai vaalia. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.


17§
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja kummassakin vähintään ¾ enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta mainittava.

Jos yhdistys purkautuu, on sen varat luovutettava jollekin ratsastusurheilun hyväksi toimivalle oikeuskelpoiselle yhdistykselle viimeisen kokouksen lähemmin nimeämällä tavalla.


18§
Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.


Historia

Kuopion Ratsastajat ry:n perustava kokous pidettiin 19.9.1947. Ratsumestari R. Lieskan ja majuri E. Tukkimäen aloitteesta. Seuraan liittyi tällöin 41 seniorijäsentä. Junioreita ei vielä tuolloin
hyväksytty. Seuran käytössä oli Kuopiossa toimineen Pohjois-Savon prikaatin useita kymmeniä suomenhevosia sekä puolen kymmentä lämminveriratsua. Ratsastajien tason kohotessa järjestettiin
kilpailuja, annettiin ratsastusnäytöksiä ja harrastettiin hiihtoratsastusta. Myös kiitolaukkakilpailut olivat suosittuja ravikilpailujen yhteydessä.

Vuonna 1951 Kuopion Ratsastajat voitti hiihtoratsastuksen joukkuesuomenmestaruuden Salpausselän kisoissa Lahdessa. Samoissa kisoissa ratsumestari R. Lieska otti henkilökohtaisen suomenmestaruuden. Vuoden 1951 jälkeen aikuisten ratsastusinnostus laimeni, sillä puolustusvoimien lämminveriratsut joutuivat tällöin tulevien olympiakilpailujen vuoksi erikoisvalmennukseen 5-ottelijoille, ja osa jäi lopullisesti muihin varuskuntiin.

Vuonna 1954 seuraan perustettiin juniorijaosto ja ratsastustoiminta elpyi kymmeneksi vuodeksi, kunnes seura lopetettiin 1964 Pohjois-Savon Prikaatin siirryttyä hevosineen Kajaaniin.

Vuonna 1969 seura perustettiin uudelleen samannimisenä. Ratsastusta harrastettiin Lars Hietamiehen perheen tallilla Savisaaressa sekä Minna-Liisa Heiskasen ponitallilla Puijolla ja myöhemmin Rauhalahdessa.

Vuonna 1975 seuraan perustettiin kilpailutoimikunta, jonka tehtävänä oli vilkastuttaa kilpailutoimintaa, lisäksi seurassa on toiminut useita juniorijaoksia sekä este-, koulu- ja ponijaos.
1970-luvun loppupuolelta saakka seura järjesti kaksipäiväiset kutsukilpailut keväällä ja syksyllä. Kilpailut järjestettiin Keskuskentällä, Vanulan kentällä Hiltulanlahdessa, Rauhalahdessa
ja Leväsen koulun kentällä. Seura- ja kutsukilpailujen järjestämisestä tuli nopeasti seuratoiminnan kulmakivi.

Ensimmäinen maneesi saatiin Kuopioon v. 1989 Jauhiaisen Tapsan tallille ja seuraavana vuonna Pikku-Pihaan Nikkasen perheen toimesta. Maneesien tulon myötä kilpailujen järjestäminen talviolosuhteissa helpottui huomattavasti.

Kilpailujen järjestämisolosuhteet kohentuivat huomattavasti Kuopion kaupungin rakennettua Sorsasalon raviradan viereen ratsastuskentän v.1991. Erityisesti kilpailukäyttöön suunniteltu 90m X 70m kenttä sekä jo lukuisissa kutsukilpailuissa rutinoitunut ammattitaitoinen toimihenkilöstö nostivat Kuopion Ratsastajat valtakunnallisesti haluttavaksi kansallisten arvokilpailujen järjestäjäksi. Vuonna 2001 kaupunki rakensi kilpakentän viereen ensiluokkaisen verryttelykentän täydentämään kilpailualuetta.

Sorsasalon tarjoamat mahdollisuudet ja kaupungin avustukset materiaalihankinnoissa virittivät jäsenistössä ennennäkemättömän talkoohengen. 90-luvun aikana jäsenistön toimesta rakennettiin yksi Suomen hienoimmista este- ja kouluratsastuskalustoista. Esteet suunnitteli ratamestari Jukka Viljanen. Myös kaksikerroksinen tuomaritorni / kansliarakennus ja mittavan kokoinen kalustovarasto nousivat pystyyn talkoovoimin.

Seuran kilpailutoiminta kasvoi ja kehittyi voimakkaasti koko 90-luvun. Suuret kilpailutapahtumat vaativat myös paljon henkilöstöä. Jäsenistö kouluttautui innokkaasti eri toimihenkilötehtäviin seuran tukemana. Vuosittain järjestettävistä GP- tai SM-tason esteratsastuskilpailuista tuli koko Itä-Suomen ratsastusalan päätapahtuma. Lisäksi keväisin ja syksyisin järjestettävät aluekilpailut kasvoivat aivan uuteen kokoluokkaan. Hyvä kenttä toi seuralaisille myös entistä paremmat valmentautumismahdollisuudet.

90-luvun puolivälissä koko valtakunnassa alkanut ratsastusurheilun voimakas kasvu näkyi myös Kuopion Ratsastajien toimintaympäristössä. Kuopion alueelle nousi 10 vuodessa lukuisia uusia talleja ja maneeseja. Kuopion Ratsastajien rinnalle syntyi lajin kasvun myötä useita pieniä ratsastus-seuroja. KuoR pysyi kuitenkin koko ajan ikään kuin emoseurana, joka aina pienseurojen toiminnan hiivuttua kokosi jäsenet takaisin riveihinsä. Lajin suosio näkyi myös ratsastuskoulujen voimakkaana kasvuna ja muutama uusikin koulu aloitti toimintansa vuosituhannen vaihteessa.

Kilparatsastuksen suosion kasvu alkoi näkyä myös panostuksina valmennuksen laatuun. Yksityistallien toimesta järjestettiin valmennustilaisuuksia, joissa ohjaajina toimivat ammattivalmentajat. KuoR tuki taloudellisesti jäseniään näissä tilaisuuksissa ja kannusti heitä tavoitteelliseen valmentautumiseen Suomen Ratsastajainliiton ohjeistuksen mukaan. Pystyäkseen paremmin palvelemaan sekä harraste- että kilparatsastajia Kuopion Ratsastajiin perustettiin erityinen edustusjoukkue, KuoR-Team v.2006, johon valittiin 25 kehityskelpoisinta kansallisella tasolla kilpailevaa ratsastajaa. Kuopion Ratsastajat asetti Teamille tavoitteeksi nostaa seuran edustajia kilpailemaan SM-tasolle koulu-, rataeste- ja kenttäkilpailuissa lähivuosina.

Taloudellisesti vakaalla ja vastuullisesti hoidetulla Kuopion Ratsastajat ry:llä tulevaisuus näyttää aurinkoiselta lajin kasvaessa ja kehittyessä. Kilpailutoiminnan ja jäsenistön palvelujen kehittämisessä riittää positiivisia haasteita pitkälle tulevaisuuteenkin.

Palkitut

Kuopion Ratsastajat palkitsee vuosittain seuran jäsenistöstä niin ansioituneita ratsastajia, hevosia, kuin talkoolaisiakin. Alla listat vuosittain palkituista.


Tähtiseura-hanke 2023

Kuopion Ratsastajat ry on päättänyt lähteä tavoittelemaan Tähtiseurastatusta. Tavoitteena on saada akkreditoitua Tähtiseuramerkki Lasten ja Nuorten osa-alueelta vuoden 2023 aikana ja Aikuisten osa-alueelta viimeistään vuonna 2026.

 • Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen seurojen laatuohjelma.
 • Tähtimerkki on lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille.
 • Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä, vastuullisesta ja inhimillisestä toimintatavasta. Se vastaa erilaisten liikkujien tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan.

Lisää SRL:n Tähtiseuroista

Lisää Olympiakomitean Tähtiseura-ohjelmasta

Seuran arvot

Kuopion Ratsastajien arvot ja eettiset linjaukset

Seuran toiminta perustuu seuraaviin arvoihin:

 • tasa-arvoisuus
 • oikeudenmukaisuus
 • eläinten hyvinvointi
 • reilu peli
 • rehellisyys
 • avoimuus
 • turvallisuus
 • yhteistyö

Arvojen mukainen toiminta on seurassa tärkeää, jotta seuran toiminta voi olla kestävää ja jatkuvaa. Seuran jokapäiväisessä toiminnassa pyritään avoimeen, rehelliseen ja kaikkia kannustavaan toimintaan. Seuran toiminnassa ehdottomasti vältetään sisäänpäin lämpenemistä, ja kutsutaan kaikki halukkaat avoimin sylin mukaan toimintaan. Seuran sääntöjä ja ohjeita sekä SRL:n Reilu Peli-ohjeistuksia noudattamalla toiminta on myös oikeudenmukaista ja kaikille tasavertaista.

Seuran toiminta-käsikirja

Seuran toimintakäsikirjaan on koottu toiminnan vuosikello, seuran toimintasuunnitelma, seuran toimintaperiaatteet ja toimintatavat sekä vastuuhenkilöiden roolit.

Löydät toimintakäsikirjan sisällön sivuvalikosta.

Toiminnan vuosikello

KuoRin toiminnan vuosikello

Seuran toimintalinja

Päivitetty 2023

Yleistä toimintalinjasta

Seuran toimintalinja rakennetaan yhteistyöllä. Toimintalinja on seuran markkinointi- ja profilointikeino, kyky erottautua muista seuroista. Toimintalinjaa on kutsuttu myös kultaisen käytöksen käsikirjaksi. Toimintalinja antaa kuvan jäsenistölle ja ulkopuolisille, että seura on miettinyt toimintansa arvoperusteita sekä sen tarkoitusta. Toimintalinja helpottaa ja edesauttaa myös erilaisten tukien anomisessa. Ideana, on että toimintalinja tehdään yhdessä jäsenistön kanssa.

Toimintalinja tarkistetaan hallituksen toimesta vuosittain.

Kuopion Ratsastajien visio

Seura haluaa olla aktiivinen ja helposti lähestyttävä. Seura, jossa on mahdollisuus harrastaa ja/tai kilpailla. Hyvä me – henki.

Toimintaa halutaan kehittää kohti monipuolista toimintaa hevosten parissa sekä harrastajille että kilpailijoille

Seura on tulevaisuudessa laaja-alainen toimija hevostietouden sekä urheilukasvatuksen saralla.

Miksi seura on perustettu

Mahdollistamaan tapahtumien ja kilpailujen järjestäminen Kuopion alueella ja tarjoamaan ratsastajille seura johon liittyä, jotta heillä on mahdollisuus pystyä kilpailemaan.

Yhteistyössä seuran toiminnassa ja vision toteuttamisessa ovat SRL ja Itä-Suomen aluejaosto sekä alueen ratsastuskoulut ja tallit, joilla on Kuopion Ratsastajien jäseniä.

Kuopion Ratsastajien toiminnan tavoitteet

Toiminnan tavoitteet:

 • Kasvatukselliset tavoitteet
  • Urheilullisen asenteen kasvattaminen
  • Oheisliikunnan merkityksen osoittaminen
 • Urheilulliset tavoitteet
  • Laadukkaiden kilpailuiden ja tapahtumien järjestäminen
  • Jäsenten menestyminen kilpailuissa
 • Lajin kehittämiseen liittyvät tavoitteet
  • Näkyvyyden lisääminen
 • Hevosen hyvinvointiin liittyvät tavoitteet
  • Kilpailuissa hevosen hyvinvoinnin valvominen, stewarditoiminta
  • Jäsenten kannustaminen ja kouluttaminen hyviin hevosmiestaitoihin
 • Talliyhteistyöhön liittyvät tavoitteet
  • Toimimme yhteistyössä laajasti kaikkien tallien kanssa, joilla on jäseniämme
  • Aktiivista ja molemminpuolista yhteydenpitoa
 • Terveellisiin elämäntapoihin liittyvät tavoitteet
  • Oheisliikunta
  • Päihteettömyys
 • Ilmapiiriin ja yhteistyöhön liittyvät tavoitteet
  • Parannetaan yhteistyötä seuran ja tallien kanssa ja kannustetaan myös talleja yhteistyöhön keskenään
  • Otetaan avoimesti vastaan kaikki toimintaideat
 • Eettiset tavoitteet
  • Ks. yllä
 • Taloudelliset tavoitteet
  • Vakavarainen seura, joka pystyy tukemaan jäsenistöään valmennuksissa ja järjestämään koulutuksia jäsenilleen edullisesti
 • Yhteiskunnalliset tavoitteet
  • Lajin harrastusmahdollisuuksien säilyttäminen ja parantaminen alueella

Toiminnan konkreettiset tavoitteet

 • Seuran toiminnan aktivoiminen takaisin menneiden vuosien loistoon
 • Oheistoiminnan määrän lisääminen, erityisesti muillekin kuin koulu- ja esteratsastuksessa kilpaileville (kaikkien jäsenten tasapuolinen huomioiminen)
 • Seuran yhteishengen parantaminen, tehdään seurasta kuopiolaisten ratsastajien ylpeydenaihe
 • Lasten ja Nuorten Tähtiseuramerkin saaminen vuonna 2023
 • Kouluratsastuksen kansalliset kilpailut vuonna 2024
 • Esteratsastuksen kansalliset kilpailut viimeistään vuonna 2025
 • Kansallisten kilpailujen järjestäminen vuosittain jatkossa (esim. vuorovuosin este- ja koulu, jos ei molempia samana vuonna)
 • Aikuisten Tähtiseuramerkin edistäminen, ja saaminen viimeistään vuonna 2026

Käytännön toiminta ja periaatteet

 • Kuopion Ratsastajat tarjoaa seuraavia palveluita:
  • Järjestää seura-kansallisen tason kilpailuita koulu ja este
  • Järjestää koulu- ja estevalmennuksia
  • Järjestää marginaalilajien harjoituskisoja
  • Järjestää jäsenilleen oheistoimintaa
   • Lajikokeilut pienemmissä lajeissa
   • Koulutuksia ja muuta toimintaa
 • Maksut, edut ja alennukset
  • Jäsenmaksut
  • Valmennuksista alennushinta jäsenille
  • Valmennus- ja kilpailutuki
  • Seura- ja aluetason kisoista alennettu lähtömaksu jäsenille
 • Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
  • Seurojen välistä yhteistyötä kilpailunjärjestämisessä
  • Alueen kanssa yhteistyö niin kilpailujen kuin muunkin toiminnan järjestämisessä
  • Liiton kanssa yhteistyö kansallisten kilpailujen järjestämisessä
  • Tallien kanssa yhteistyö toimihenkilörekryssä
  • Raviradan ja kaupungin kanssa yhteistyö alueen käytössä
  • Sponsoriyritykset
 • Talkootyön periaatteet ja vapaaehtoistoiminta
  • Kisatoimihenkilöksi ja talkoisiin pääsee mukaan kaikki halukkaat toimihenkilöhaun kautta
  • Hallitustoiminnasta kiinnostuneet voivat hakea mukaan hallitukseen, joka valitaan syyskokouksessa
 • Seuratoimijoiden kiittäminen
  • Toimihenkilönä aktiivisesti toimineille tarjottu illanistujaisia/ja lahjakortteja. Kilpailu- ja valmennustuki mahdollista hakea vain toimihenkilöinä toimineille. Arvonta loppuvuodesta lahjakorteista (verotuksellisista syistä arvotaan).
 • Tiedotus ja jäseninfon periaatteet
  • Nettisivut, Facebook, Instagram
  • Jäsenkirjeitä mahdollista lähettää Sense-jäsenrekisterin kautta
 • Kuopion Ratsastajilla ei ole erillisiä pelisääntöjä, mutta seuran sääntöjä sekä SRL:n Reilu Peli- ohjeistoa noudatetaan
 • Kuinka suhteet liittoon/alueelle hoidetaan?
  • Aluejaoston hallituksessa 2 seuran jäsentä 
  • Liittoon yhteydessä tarvittaessa
 • Miten toiminta rahoitetaan?
  • Kilpailutuotot
  • Sponsorituotot
  • Jäsenmaksut
  • Alueelliset ja valtakunnalliset tuet

SRL:n Reilu Peli -ohjelma

Ratsastusseuran organisaatio ja vastuunjako

 • Seuran hallitus ja työnjako, roolit seurassa
 • Muut toimijat ja tehtävät
 • Yhteyshenkilönä alueelle toimivat alueen hallituksessa olevat seuran jäsenet (2kpl)
 • Yhteyshenkilönä Ratsastajainliittoon toimii tarvittaessa puheenjohtaja
 • Alueen ja liiton viestit kulkeutuvat jäsenistölle tarvittaessa sosiaalisen median, nettisivujen ja jäsenkirjeiden avulla
Seuran organisaatiokaavio

Toimintasuunnitelmat ja -kertomukset

Toimintasuunnitelmat

Toimintakertomukset

Budjetit ja tilinpäätökset

Budjetit

 • Budjetit ja tilinpäätökset 2020-2024
 • Vuodelle 2024 hyväksytty syyskokouksessa 24.11.2023
 • Vuodelle 2023 hyväksytty syyskokouksessa 19.11.2022
 • Vuodelle 2022 hyväksytty syyskokouksessa 28.11.2021
 • Vuodelle 2021 hyväksytty syyskokouksessa 13.12.2020
 • Vuodelle 2020 hyväksytty syyskokouksessa 30.11.2019

Tilinpäätökset

 • Tilinpäätös 2023
 • Vuodelta 2023 hyväksytty kevätkokouksessa 12.4.2024
 • Vuodelta 2022 hyväksytty kevätkokouksessa 18.4.2023
 • Vuodelta 2021 hyväksytty kevätkokouksessa 29.4.2022
 • Vuodelta 2020 hyväksytty kevätkokouksessa 4.10.2021

Hallituksen toimenkuvat ja vastuut

Puheenjohtaja:

 • Huolehtii seuran toiminnan juoksevista asioista
 • Valmistelee toimintakertomuksen ja huolehtii tilinpäätöksen toiminnantarkastaijlle ja kevätkokoukseen
 • Valmistelee toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion syykokoukseen
 • Kutsuu hallituksen kokoukset sekä yhdistyksen kokoukset koolle
 • Hallinnoi seuran pankkikorttia hankintoja varten
 • Antaa tarvittaessa lausuntoja ulkopuolisiin medioihin
 • Valmistelee palkittavien listauksen yhdessä varapuheenjohtajan kanssa
 • Osallistuu kilpailukalenterin suunnitteluun yhdessä varapuheenjohtajan ja lajivastaavien kanssa
 • Vastaanottaa ja toimittaa hallitukselle yhteistyöpyynnöt ulkopuolisilta toimijoilta
 • Kontaktoi mahdollisia yhteistyökumppaneita kisojen luokkasponsorointien sekä pidempiaikaisten yhteistöiden merkeissä (kisasponsoreja voivat hankkia kaikki muutkin).

Varapuheenjohtaja:

 • Toimii puheenjohtajan sijaisena kaikissa toimissa, mikäli puheenjohtaja on estynyt
 • Avustaa puheenjohtajaa hänen tarvitsemissaan asioissa
 • Valmistelee palkittavien listauksen yhdessä puheenjohtajan kanssa ja kontaktoi palkittavat palkitsemista varten.
 • Osallistuu kilpailukalenterin suunnitteluun yhdessä puheenjohtajan ja lajivastaavien kanssa

Sihteeri:

 • Kirjoittaa pöytäkirjat
 • Huolehtii vuoden alussa pöytäkirjat allekirjoitettuina sekä kevät- ja syyskokousmateriaalit tilien mukaan toiminnantarkastajille tarkastettavaksi puheenjohtajan kanssa
 • Tekee tarvittaessa poliisille ilmoituksen yleisötapahtumasta

Kouluratsastusvastaava:

 • Toimii kilpailujenjohtajana seura- ja aluetason koulukilpailuissa
 • Osallistuu kilpailukalenterin suunnitteluun yhdessä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja esteratsastusvastaavan kanssa
 • Kontaktoi mahdollisia yhteistyökumppaneita kisojen luokkasponsorointien merkeissä

Esteratsastusvastaava:

 • Toimii kilpailujenjohtajana seura- ja aluetason estekilpailuissa
 • Osallistuu kilpailukalenterin suunnitteluun yhdessä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kouluratsastusvastaavan kanssa
 • Kontaktoi mahdollisia yhteistyökumppaneita kisojen luokkasponsorointien merkeissä

Kanttiinivastaava:

 • Huolehtii kisoihin kanttiiniin tarjolle evästä
 • Huolehtii toimihenkilöruokailusta

Tiedotusvastaava:

 • Hallinnoi seuran Facebookia, Instagramia ja nettisivuja
 • Suunnittelee tiedotusvuosikellon vuosittaisten päivämäärien ympärille
 • Jakaa tarvittavia mainoksia ja ilmoituksia muiden vastuualueiden vastaavilta (esim toimarihaku tai kisamainokset)

Ohjelmavastaava:

 • Suunnittelee jäsenistölle ohjelmaa vuoden ajalle: koulutuksia, klinikoita, pikkujoulut, talkoot
 • Suunnittelee marginaalilajien harjoituskilpailuja yhdessä muun hallituksen kanssa (esim. maastotaito, kiitolaukka, ratsastusjousiammunta)
 • Valmistelee palautekyselyn jäsenistölle marras-joulukuussa

Sorsasalon kenttien vastaava:

 • Huolehtii kenttien käyttökunnosta, ja ilmoittaa hallitukselle, mikäli kentille tarvitaan jotain huoltotoimenpiteitä (kuten lisää hiekkaa) tai hankintoja (kuten siivousvälineitä)

Häirintäyhdyshenkilö:

 • Toimii linkkinä jäsenistön ja hallituksen välillä erilaisissa mahdollisissa häirintätapauksissa
 • Pyrkii toimimaan häirintäyhdyshenkilönä myös seuran järjestämissä tapahtumissa

Kalustovastaava:

 • Huolehtii Sorsasalon este- ja koulukaluston kunnostamistarpeen tiedottamisesta
 • Ottaa vastaan ja hallinnoi este- ja koulukaluston vuokrauspyynnöt

Yhteistyövastaava:

 • Toimii yhteyshenkilönä pidempiaikaisille sponsoreille
 • Kontaktoi mahdollisia sponsoreita ja kehittelee uusia yhteistyökuvioita
 • Auttaa lajivastaavia luokkasponsorien hankinnassa

Vikellysvastaava:

 • Huolehtii yhteydenpidosta hallituksen ja Savo Vaultersin välillä 
 • Toimittaa Savo Vaultersin toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen puheenjohtajalle ajoissa ennen toiminnantarkastusta kevätkokousta varten
 • Toimittaa Savo Vaultersin toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion puheenjohtajalle syyskokousta varten.
 • Voi olla hallituksen ulkopuoleltakin

Jäsensihteeri:

 • Hyväksyy uudet jäsenet seuraan, hoitaa jäsenportaalia ja jäsenlaskuja
 • Toimii yhteyshenkilönä jäsenistölle jäsenyyteen liittyvissä asioissa
 • Voi olla hallituksen ulkopuoleltakin

Rahastonhoitaja:

 • Käsittelee seuran päivittäisiä raha-asioita: maksaa laskut ja maksukorvaukset, tarkistaa saapuneet maksut
 • Voi olla hallituksen ulkopuoleltakin